Regulamin Szalona Wypożyczalni

(załącznik do Umowy Wypożyczenia roweru)
ważny od dnia 1 kwietnia 2024 r.

1.Regulamin określa warunki korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z rowerów i sprzętu sportowego będących własnością firmy Szalona Wypożyczalnia-Grzegorz Szaliński z siedzibą w Kudowie-Zdrój, NIP :883 18 03 220, Regon 369892277.

Dokonywanie i odwoływanie rezerwacji

2. Najlepsza rezerwacja to rezerwacja Telefoniczna- zapytasz nas o wszystkie szczegóły a my dobierzemy Rower i Trasę pod wasze wymagania i umiejętności. Udostępniamy specjalną Aplikacje z Mapami GPS. Posiadamy Rowery każdego Typu. Rezerwacja TEL-534422724. Rezerwacja roweru odbywa się również z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Po wypełnieniu formularza Najemca otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia oraz szczegóły płatności. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania płatności na koncie Wynajmującego.
3. W przypadku odstąpienia od rezerwacji w terminie do 7 dni przed datą planowanego wypożyczenia Wynajmujący zwraca Najemcy całość wpłaconej kwoty. Zwrot następuje w ciągu 48 godzin przelewem na konto bankowe, z którego dokonana została płatność.
4. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od rezerwacji później niż na 7 dni przed datą planowanego wypożyczenia.

Wypożyczenie roweru

5. Wypożyczenie roweru następuje za zgodą Najemcy na warunki niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie Umowy Wypożyczenia i wpłata kaucji. Umowa Wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
7. Sprzęt zostaje wydany Najemcy w dniu podpisania umowy.
8. W momencie odbioru roweru Najemca zobowiązuje się przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego spisane zostaną dane do umowy wypożyczenia. W przypadku płatności gotówką wymagane będą dwa dokumenty tożsamości.
9. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry, tradycyjnym przelewem bankowym, BLIK-iem, lub gotówką. Aktualny cennik znajduje się na stronie https://wypozyczalniakudowa.pl/cennik/
10. Kaucja pobierana jest po podpisaniu umowy najmu roweru, przed wydaniem sprzętu. Wpłaty kaucji można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, BLIK-iem, kartą płatniczą lub gotówką. Kaucja wynosi 300 zł lub 500 zł/ zależy od typu roweru z ramą aluminiową oraz 1000 zł/rower z ramą karbonową.
11. Wynajmujący może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

Korzystanie z roweru

12. Wynajmujący oświadcza, iż rowery są sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w takim samym stanie powinny być zwrócone do wypożyczalni. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
14. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu Wynajmujący zobowiązuje się do poinformowania o tym Najemcy w formie pisemnej, wysyłając Protokół Zwrotu na adres email podany przez Najemcę, w czasie 24 godzin od daty zwrotu określonej w Protokole Zwrotu.
15. W przypadku uszkodzenia roweru bądź jego części Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszt naprawy. Wypożyczający odlicza koszty naprawy z kaucji.
Cennik najczęstszych uszkodzeń:
– wymiana klamki hamulcowej – od 150 zł,
– wymiana manetki od sztycy regulowanej – od 200 zł, – wymiana przerzutki tylnej 9s — od 150 zł, – wymiana przerzutki tylnej 10s — od 220 zł – wymiana przerzutki tylnej 11s – od 360 zł,

– wymiana przerzutki tylne 12s – od 450 zł,
– wymiana manetki przerzutki – od 150 zł,
– centrowanie koła – 50 zł,
– wymiana haka przerzutki – 80 zł,
– wymiana dętki – 20 zł,
– wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – od 60 do 250 zł zależy od typu roweru,
– uszkodzenie gripów – 50 zł,
– rozcięcie siodełka – 100 zł,
– uszkodzenie powierzchni ślizgowej amortyzatora – 500 zł,
– uszkodzenie ramy karbonowej – 1000 zł.
Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nieujętych w powyższym spisie ustalana będzie indywidualnie na podstawie uśrednionej wartości rynkowej części zamiennej oraz usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności.
16. W przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.
17. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę roweru Najemca pokrywa w całości zakup nowego roweru tego samego typu lub w przypadku braku takiego roweru jego odpowiednika.
18. W przypadku kradzieży roweru Najemca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić Wynajmującemu.
19. Korzystanie z roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego podopiecznego i ewentualne spowodowane przez niego szkody. Jedna osoba pełnoletnia może wypożyczyć maksymalnie dwa rowery dla osób niepełnoletnich.
20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.
21. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek regulacji, napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze bez pisemnej zgody Wynajmującego.
22. Z rowerów nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
23. Najemca może przewozić rowery własnym środkiem transportu wyłącznie za zgodą Wynajmującego. W razie wypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożone rowery, nawet jeśli nie jest sprawcą zdarzenia.
24. Zabronione jest przewożenie rowerów poza granicę Polski.

Pozostałe warunki

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy, iż dane osobowe najemcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy najmu. Administratorem danych osobowych jest firma „Szalona Wypożyczalnia” Grzegorz Szaliński z siedzibą na ul.Stanisława Moniuszki 2 Kudowa Zdrój

NIP :883 18 03 220 . Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Umowa najmu roweru

Dane Wynajmującego:

firma : Szalona Wypożyczalnia https://wypozyczalniakudowa.pl/

Grzegorz Szaliński z siedzibą na ul.Stanisława Moniuszki 2 Kudowa Zdrój
NIP :883 18 03 220

Dane Najemcy:

Imię i nazwisko / Firma:

Adres:

Dowód osobisty (seria i nr):

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Przedmiot umowy:

Rower — marka/model/rozmiar:

Numer ramy:

Wartość katalogowa roweru:

Dodatkowe akcesoria:

Uwagi:

Data wynajmu:

Cena wynajmu i forma płatności:

Kwota kaucji i forma płatności:

Adres i godzina zwrotu roweru:

[ ] Oświadczam, iż podane dane osobowe są poprawne. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wynajmującego celem zawarcia umowy najmu roweru.

[ ] Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wypożyczenia roweru będącym załącznikiem do niniejszej umowy najmu i zgadzam się na jego warunki.

(podpis Wynajmującego)

(podpis Najemcy)

Wszystko jasne?

Świetnie. Teraz przejdź do następnego kroku. Sprawdź nasz cennik i zarezerwuj rower.

kontakt do wypożyczalni rowerów Kudowa
N

Gwarancja świetnej zabawy 🙂

Siedziba firmy:

Tu nas znajdziesz: